FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक मिति दस्तावेज

आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त ) सम्बन्धी ७ दिने सूचना ।

12/04/2022 - 13:57 PDF icon IMG_0004.pdf

दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना ।

11/10/2022 - 14:36 PDF icon IMG_0004.pdf

दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना ।

11/10/2022 - 14:35 PDF icon IMG_0006.pdf

आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त ) सम्बन्धी १५ दिने सूचना । दोस्रो पटक प्रकाशित

10/19/2022 - 17:37

हाट बजार बैठकी कर संकलन सम्बन्धी १५ दिने शिलबन्दी दरभाउ अह्वानको सूचना ।

10/19/2022 - 17:21

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना।

09/29/2022 - 15:04 PDF icon IMG_0001.pdf

हाट बजार बैठकी कर संकलन सम्बन्धी ७ दिने शिलबन्दी दरभाउपत्र अव्हानको सूचना ।

09/28/2022 - 17:22 PDF icon IMG_0002.pdf

आत्तरिक आय संकलन( ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी १५ दिने सूचना।

09/11/2022 - 13:06 PDF icon IMG_0019.pdf

तेस्रो पटक सूचना प्रकाशित हाट बजार बैठकी कर संकलन सम्बन्धी ७ दिने शिलबन्दी दरभाउपत्र अह्वानको सूचना ।

09/02/2022 - 13:07 PDF icon IMG_0007.pdf

दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित हाट बजार बैठकी कर संकलन सम्बन्धी ७ दिने शिलबन्दी दरभाउपत्र अह्वानको सूचना ।

08/09/2022 - 11:56 PDF icon IMG_0008.pdf

Pages