FAQs Complain Problems

प्रधानमन्‍त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि बेरोगार निवेदन फारामहरु EMIS मा Entry गरी सूचीकृत भएका बेरोजगारहरुको नामावली सम्बन्धमा ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: